Informeren naar onderdelen? 077 - 3031570
NL EN DE FR

Voor 15:00 besteld = dezelfde werkdag verzonden.

Garantie voorwaarden

 

 1. De consument en/of zakelijke klant kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de goederen van ondernemer heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de consument en/of zakelijke klant door overlegging aan ondernemer van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur.
 2. Aanspraken van de consument en/of zakelijke klant uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. Ondernemer garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende één maand of anders in overleg na de aankoop. De consument en/of zakelijke klant heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende één maand de geleverde zaak aan ondernemer aan te bieden ter vervanging overeenkomstig de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Dit bewijs kan geleverd worden door de consument en/of zakelijke klant door overlegging aan ondernemer van de desbetreffende “werkbon” c.q. factuur.
 4. Ondernemer verbindt zich in geval voldaan is aan punt 3 van deze Garantievoorwaarden en van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te vervangen door vergelijkbare goederen, tenzij ondernemer hiertoe niet in staat is, in welk geval ondernemer tot terugbetaling van het desbetreffende aankoopbedrag zal overgaan.
 5. De door de consument en/of zakelijke klant na herstel/vervanging ontvangen goederen komt opnieuw voor de basisgarantie in aanmerking (of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).
 6. De consument en/of zakelijke klant kan geen aanspraak maken op een garantie:
  1. indien consument en/of zakelijke klant onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
  2. De garantieverplichting vervalt indien consument en/of zakelijke klant niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De consument en/of zakelijke klant niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen.
 7. Uitgesloten van garantie zijn:
  1. Gebreken in materialen of onderdelen die door consument en/of zakelijke klant zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
  2. Gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
  3. Gebreken in brandstofsystemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor niet geschikt is gemaakt;
  4. Ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materialen en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);
  5. Indien bij inbouw gebruik is gemaakt van onderdelen anders dan voorgeschreven door de fabrikant;
  6. Indien bij inbouw gebruik is gemaakt van niet originele onderdelen;
  7. Indien de gekochte zaak is ingebouwd in een voertuig waarvoor het niet oorspronkelijk bedoeld is;
  8. Indien de gekochte zaak is ingebouwd in een sportwagen of een getuned voertuig;
  9. Ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;
  10. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van een voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven
 8. Garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en/of getande riemen of filters zijn vernieuwd.
 9. Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw.
 10. Indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
 11. De consument en/of zakelijke klant kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover ondernemer op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
 12. Ondernemer heeft het recht van deze garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de consument en/of zakelijke klant uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen ondernemer en de koper zijn vastgelegd.

 

Onderdelen zoeker

Vul je kenteken in en vind snel en voordelig je onderdelen.
NL
Selecteer je automerk in en vind snel en voordelig je onderdelen.
Vul een artikelnummer in en vind snel en voordelig je onderdelen.